MRZÍ NÁS TO,
de akkor nem megy

A mi Marketing kód nem jogosultak és / megtekinteni kívánt tartalmat oldalakon.

Értem

Ígéretünk

Felelősségteljes cégként ellenőriznünk kell a korodat, hogy betartsuk a márkáink ígéretét a termékeink felelősségteljes reklámozásával kapcsolatban.

Kérlek, töltsd ki a születési dátumodat.

További információért olvasd el a: Mars marketing kódexét.

FOGYASZTÓINYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

Játsszés nyerj 35.000 forintot naponta!

A dokumentum célja a Magyarországonmegrendezésre kerülő “Játssz és nyerj 35.000 forintot naponta!” játékszabályainak rögzítése (továbbiakban: “Játék”). A fogyasztóknakszóló promóciós anyagokon található rövidített szabályzatot a jelendokumentummal összhangban kell értelmezni. A jelen dokumentum csak a lentmeghatározott weboldalon közzétett módosító záradékkal módosítható.

Ajelen ÁSZF (továbbiakban: "Játékszabályzat") tartalmazza a Játékbantörténő részvétel feltételeit és módját, valamint a Résztvevő és a Rendezőjogait és kötelezettségeit. A részvételen keresztül létrejövő szerződéselektronikusan létrejövő szerződés, arra a magyar jog rendelkezései azirányadók, továbbá írásban kötött szerződésnek minősül, azt a Rendező nemiktatja, az kinyomtatható, lementhető és letölthető. A részvétel soránelőforduló adatbeviteli hibák javíthatók. Jelen ÁSZF a Játék teljes időtartamaalatt elérhető a www.nyerjnaponta.hu weboldalon (a „JátékWeboldala”). A tárhelyszolgáltató neve: Rspc UK Mars Masterfoods,London, United Kingdom.

 

 

AJáték rendezője:

Mars MagyarországÉrtékesítő Bt.

székhely: Bocskaiút 134-146. 1113 Budapest, Magyarország

statisztikai számjel: 28284202-4639-117-01

bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróságon,cégjegyzékszám: 01-06-118371

(továbbiakban:a “Rendező” vagy a “Játék Rendezője”)

 

AJáték szervezője:

PROMOANGELs.r.o.

Székhely:Prága 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, irányítószám: 140 00

Nyilvántartásiszám: 29024463

Bejegyezvea Prágai Városi Bíróságon a C szekcióban, 160789-es számon

(továbbiakban:“Szervező” vagy “Játék szervezője”)

 

AJáték Műszaki Adminisztrátora:

2FRESHs.r.o.

Székhely:Žižkov, Bořivojova 878/35, Praga 3, cod postal:130 00

Nyilvántartásiszám: 27442195

Bejegyezvea Prágai Városi Bíróságon C szekcióban, 113067-es számon

(továbbiakban:“Műszaki Adminisztrátor” vagy “Játék Műszaki Adminisztrátora”)

 

I.              A Játék időtartama éshelyszíne

1.    A Játék 2019.július 15. 12:00.00 óra és 2019. szeptember 7. 23:59:59 óra között, Magyarországonkerül megrendezésre (továbbiakban: a “Játék Időtartama” és a “Játék Helyszíne”).

2.    A Játék időtartamaalatt – a hatékonyabb értékelés érdekében – a Játékot külön-külön kiértékelt játéknapokrabontjuk fel. Minden egyes játéknap 00:00:00 órától 23:59:59 óráig tart, azelső napi forduló kivételével, amely 12:00:00 órakor kezdődik és 23:59:59 óráigtart (továbbiakban: “Játéknap” vagy együttesen “Játéknapok”).

 

II.             A Játék Résztvevői

1.    A Játékban csak 18.életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban:“Érdekelt fél”). Azok a személyek minősülnek Játékosnak, akikmegfelelnek a fenti követelményeknek (és nem áll fenn velük szemben a lenti 2.bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyike), továbbá akik a Játék időtartamaalatt a Játék helyszínén legalább egyszer érvényesen regisztráltak az alábbiakszerint (továbbiakban: “Résztvevő“).

2.     A Játékban való részvételből ki van zárva (i) minden olyanszemély, aki a Szervezővel, Rendezővel, a Műszaki Adminisztrátorral, valamint aJáték lebonyolításában, vagy (ii) egyéni vállalkozókkal (természetes személyekkel)üzleti tevékenységükkel összefüggésben, továbbá az előzőek bármelyhozzátartozójával (azaz házastársak, vér szerinti szülők, leszármazók,örökbefogadott gyermekek, mostohagyermek, nevelt gyermekek, örökbefogadószülők, mostohaszülők, nevelőszülők és testvérek) munkaviszonyban, vagymunkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

3.    Azonszemélyek, akik a részvételi feltételeknek nem tesznek eleget, vagy megsértik ajelen Játékszabályzatban foglaltakat, ki vannak zárva a Játékban valórészvételből. Az a személy tehát, aki tekintetében a részvételi feltételek nemteljesítése, illetve a Játék szabályainak megsértése bármely okból kifolyólagfennáll, kompenzáció nélkül kizárásra kerül a Játékból.

 

III.           A Játékban résztvevőtermékek

1.     AJátékban résztvevő termékek a Játék helyszínén és időtartalma alatt anyereményjáték csomagolásában forgalmazott (azaz olyan csomagolásban, amelyfelhívja a fogyasztók figyelmét a Játékra) Snickers 50g, Twix 50g, BountyMilk 57g, Twix 75g, Bounty Milk 85g és Mars 51g termékek. A nyereményjátékbana fenti termékek multipack kiszerelései nem szerepelnek.

(Atovábbiakban összefoglaló néven a „Játékban Résztvevő Termékek”.)

2.     Minden Játékban Résztvevő Termék promóciós csomagolásának belsejében 1 db nyereménykód található (továbbiakban „Nyereménykód”).A promóciós csomagolás egyértelműen elkülöníthető promóciós kommunikációttartalmaz.

 

IV.          A Játék menete

1.     AzÉrdekelt felek az alábbiak szerint vesznek részt a Játékban:

 

a.   A Játék folyamán ellátogatnak a JátékWeboldalára, ahol teljesen, az igazsághoz híven ki kell tölteniük aregisztrációs felületet az alábbiak szerint (a továbbiakban „RegisztrációsFelület”):

-          vezeték-éskeresztnév

-          teljes levelezési cím

-          érvényesés aktív e-mailcím

-          érvényesés aktív telefonszám

-          jelszóa személyes profil eléréséhez (lásd lentebb)

 

Az érdekeltfél igazolja (a megfelelő négyzet kipipálásával) azt, hogy megismerte a Játékszabályzatát, hogy betöltötte a 18. életévét és azt, hogy hozzájárul aszemélyes adatainak kezeléséhez a jelen Játékszabályzat VII. pontja értelmében,és ezt követően megküldi a Regisztrációs Felület adatait a Játék Műszaki Adminisztrátornak(a "küldés" gombra kattintva).

 

Amennyibena szakszerűen és a valóságnak megfelelően kitöltött Regisztrációs Felületetelküldte a Műszaki Adminisztrátornak, az érdekelt fél számára személyesprofil készül (továbbiakban „Személyes Profil”), amelyenkeresztül az érdekelt fél nevezhet a nyereményjátékra (lásd lentebb). ASzemélyes Profil létrehozásakor az érdekelt fél regisztrációkor megadott e-mailcímérekap egy linket, amellyel meg kell erősíteni a Játékra történt regisztrációt.Amint az érdekelt fél a linkre kattint, a regisztrációja teljessé válik és a Játékrésztvevőjévé válik (a továbbiakban „Játékregisztráció”).

 

A Játékidőtartama alatt a Résztvevő nem hozhat létre és nem használhat (adottRegisztrációs Felületen létrehozott, a fent meghatározottak szerinti) egynéltöbb Személyes Profilt.  Tehát minden Résztvevő csak egyszer regisztrálhat a Játékra.Egy Játékos ismételt regisztrációja (azonos megadott adatok alapján) nemlehetséges, mivel minden esetleges ismétlődő regisztrációs kísérletet a Rendezőés a Szervező a Játékszabályzat megsértésének tekint, és jogosult a Résztvevőta Játékból kártalanítás nélkül kizárni.

 

Asikeres Játékregisztrációt követően a Résztvevő e-mailcímével és jelszavávalbeléphet a Személyes Profiljába, ahol a Személyes Profil funkcióin keresztül(külön formanyomtatványon) beküldheti nevezését a Játékra (lásd a lenti c.pontot).

 

b.   A Játék Időtartama alatt és a JátékHelyszínén a Résztvevőnek vásárolnia kell a Játékban Résztvevő Termékek közüllegalább egyet (a továbbiakban „Vásárlás a Játékban Résztvevő Termékek Közül”).A Résztvevő köteles megőrizni a Játékban Résztvevő Termékek egyedikóddal ellátott csomagolását, melynek benyújtása az egyikfeltétele a nyeremény átvételének.

 

c.    A Személyes Profilba történőbejelentkezést követően a Résztvevők

·     elküldika Játék Műszaki Adminisztrátorának a nevezésüket a Játékra, amely magábanfoglalja az egyedi Játékkódot és

·     a Résztvevőknek (az elhelyezett képen)meg kell találnia és meg kell számolnia a Mars termékei között elrejtettaranyérméket (továbbiakban: a "Feladvány"). A Résztvevők aFeladványon felkínált válaszlehetőségek (a./b./c.) közül választhatnak

 

azaza Játék céljainak megfelelően a nevezés a Játékra a Műszaki Adminisztrátornakleadott űrlapot jelenti, amely magában foglalja az egyedi Játékkódot és aválaszt a Feladványra (a továbbiakban „Nevezés”).

 

 

AJáték elbírálásában történő részvétel (lásd lentebb) feltétele legalább egyérvényes Nevezés beküldése. Minden egyes Játékkód csak egyszer használható fela nyereményjáték során és a Játék sorsolásakor kizárólag a nyereménykód (vagy Nevezés)első beküldése vesz részt a sorsolásban. Az adott nyereménykód elküldés utánérvénytelenné válik (a Játékban való további részvételre). Az egy adott Játékosáltal (a fenti feltételeknek megfelelően) leadható nevezések száma a Játékrakorlátlan (minden alkalommal azonban új Játékban Résztvevő Termék beszerzéseszükséges).

 

V.            A Játék elbírálása

1.     Minden Játéknapon egy nyertes kerül kisorsolásra.

 

2.     A Játéknap nyertesei sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, melyet a Játék MűszakiAdminisztrátora bonyolít le. Asorsolás mindig az adott Játéknapot követő napon kerül lebonyolításra. Mindenaz adott Játéknapon nevezett Résztvevő, aki leadta a helyes választ a Feladványrarészt vesz a sorsolásban. Minden sorsolás alkalmával tanúk által igazoltírásba foglalt protokollt készítenek a szabályosan végzett sorsolásról, továbbáa sorsolást közjegyző jelenlétében végzik illetve a közjegyző dokumentálja azt.Minden Játéknap végén maximum egy olyan Résztvevő lesz nyertesnek kiválasztva aMűszaki Adminisztrátor által, aki eleget tesz a Játékszabályzatnak. Minden Játéknapkülön és egymástól függetlenül kerül elbírálásra és a Nevezések nem átvihetőkegyik Játéknapról a másikra.

 

3.     A Feladványra a Rendező határozza meg a helyes választ.

 

4.     Amennyiben kevesebb Nevezés érkezik egy adott Játéknaponbelül (vagy akár az egész Játék Időtartama alatt), mint amennyi nyereménykerülne kisorsolásra a Játéknapon (vagy az egész Játék Időtartama alatt), vagyamennyiben nincs lehetőség a nyeremények átadására egyéb vonatkozó okokbólkifolyólag (és a szabályoknak megfelelően), a nem kézbesített nyeremények a Rendezőbirtokában maradnak és felhasználásukról kizárólagosan a Rendező dönt.

 

VI.          A Játék nyereményeiés átvételével kapcsolatos információk      

1.    A Játék nyereménye 35000 Ft

·        55 db nyeremény kerül kisorsolásra (minden Játéknapon egy)

·        Az egy Résztvevő általmegnyerhető nyeremények száma nincs korlátozva.

 

(A továbbiakban a "Nyeremény" vagy "Nyeremények".)

 

2.     Anyertesek a Regisztrációs Felületen megadott e-mailcímükön értesülnek a Nyereményrőla sorsolás lebonyolítását követő 1 napon belül (a továbbiakban „Nyertes Értesítése”).A nyertes köteles a Játék Műszaki Adminisztrátora által küldött Nyereményrőlszóló értesítésre a küldéstől számított 10 napon belül válaszolni azértesítésben megadott linken elérhető elektronikus formanyomtatványkitöltésével. A nyereményről szóló értesítésre küldött válaszban meg kell adnia kereszt- és vezetéknevet és lakóhelyet (a Regisztrációs Felület adatainak ellenőrzésecéljából) valamint a bankszámlaszámot, SWIFT és IBAN kódokat (a nyereményelküldéséhez), a Játékban résztvevő termék csomagolását szkennelve vagylefotózva, úgy hogy azon olvasható legyen a Játékkód, amellyel a Játékos beadtaa nevezését, amelynek alapján a Játékost kisorsolták. Amennyiben bármilyenkétség merülne fel a Játékban Résztvevő Termék csomagolásának eredetiségévelkapcsolatban, a Rendezőnek (a Szervezőn és a Műszaki Adminisztrátoronkeresztül) jogában áll elkérni az adott Résztvevőtől az egyedi Játékkódottartalmazó eredeti termékcsomagolást, a Résztvevőnek pedig el kell juttatniaezt a Rendező (vagy Szervező vagy Műszaki Adminisztrátor) számára az általukmegjelölt címre és határidőig. Amennyiben a Résztvevő nem válaszol a megadotte-mailcímre a Műszaki Adminisztrátor által küldött, Nyereményről szólóértesítés megküldésétől számított 10 napon belül, vagy nem küldi el a JátékbanRésztvevő Termék csomagolását szkennelve vagy lefotózva, úgy hogy azonolvasható legyen a Játékkód, vagy nem küldi el a kért adatokat, vagy a megadottadatok nem teljesek vagy nem egyeznek meg a Regisztrációs Felületen megadottadatokkal (és az adatváltozás nem igazolható hitelesen) vagy a Nevezéssel anyereményjátékra, vagy ha a Résztvevő nem küldi el az adott Játékban szereplőtermék eredeti csomagolását a megadott határidőig, a Játékos kizárásra kerül anyereményjátékból, és nem lehet a Játék nyertese sem (nem áll jogában átvenni anyereményt). A nyeremény ekkor a Rendező hatáskörében marad, aki rendelkezikannak további felhasználásáról (ideérve az ezt követően kisorsolt nyertesrészére történő odaítélést).

 

3.    A Nyereményeket elküldjük a nyertesnek(a megadott bankszámlaszámra) legkésőbb a kért adatok és a termékcsomagolásbeküldésétől számított 30 napon belül, amennyiben a nyertes az előzőbekezdésben ismertetett játékfeltételeknek megfelelt az ellenőrzés során. Ha Rendező(vagy az általa meghatalmazott személy/szervezet) bekéri az eredeti csomagolásta vásárlás megtörténtére vonatkozóan, akkor a díjak kézbesítési ideje azészszerűség keretein belül meghosszabbítható. A Játékban történő részvétellel aRésztvevő beleegyezik keresztneve, vezetéknevének kezdőbetűje, valamintlakóhelye települése közlésének engedélyezésébe a nyereményjáték webesfelületén, abban az esetben, ha nyerne a Játékban.

 

4.    A Szervező, a MűszakiAdminisztrátor és a Rendező a jogszabály által megengedett legnagyobb mértékbenkizárják felelősségüket a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban, továbbá, akézbesítés során keletkezett esetleges károkért, és a csomag késeikézbesítéséért vagy kézbesítés során történt eltűnéséért.

 

VII.         Személyes adatokkezelése és személyhez fűződő jogok (adatkezelési nyilatkozat)

1.    A jelen Játékbantörténő részvétellel a Résztvevő hozzájárulását adja a megadott személyesadatai kezeléséhez a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolításacéljából, azaz a Rendező általi ebből a célból történő adatkezeléshez. Azadatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébentörténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKirányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) megfelelően történik

A Játékban történő részvételhez a következő személyes adatokmegadása szükséges: keresztnév ésvezetéknév, cím, e-mailcím, nyereménykódok, a Játékhoz való csatlakozássalkapcsolatos információk, a Nevezés dátuma és időpontja, a Nevezés elfogadásánakdátuma és időpontja, nyilatkozat a18. életév betöltéséről, és nyerés esetén a bankszámlaszám,a SWIFT, az IBAN kód, a webes űrlap átvételére vonatkozó adatok (válasz a NyertesÉrtesítésére), a nyeremény kézbesítésével kapcsolatos adatok, és az ezzel kapcsolatos kommunikáció. 

2.    A személyes adatokkezelésének a célja a Játék lebonyolítása, ideérve a Játék megszervezésétés kiértékelését, a Játék ellenőrzését, a Nyeremények odaítélését éskiszállítását.

3.    Az adatkezelésjogalapja a Résztvevőhozzájárulása. Amennyiben a Résztvevő a hozzájárulást visszavonja, a Rendező aRésztvevő vezetéknevét, a keresztnevét, a hozzájárulás megadását ésvisszavonását, valamint a Résztvevőhöz kapcsolódó egyéb adatokat legfeljebbtovábbi három évig kezeli a Rendező jogainak védelme érdekében (igényekérvényesítése, követelések behajtása), a Rendező jogos érdeke alapján, és ennélhosszabb ideig kizárólag a nyertesek esetében, ha ezt jogszabály előírja.

4.    A személyes adatokata Rendező a regisztráció pillanatától a nyeremények odaítéléséigkezeli, és nyertesek esetében azokat az adatokat, amelyek a Rendezőre vonatkozóadózási és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, a vonatkozókötelező határidő elteltéig. A hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy arésztvevő a továbbiakban nem tud részt venni a Játékban.

5.    Az adatkezelés módja:elektronikus, kézi és részben automatizált.

6.    Az adatkezelő a Rendező.A Személyes Adatokhoz hozzáfér továbbá a Szervező és a Műszaki Adminisztrátor,mint a szervezést és lebonyolítást segítő adatfeldolgozók. A Személyes Adatoktovábbi címzettjei: a Rendező által erre feljogosított marketing ügynökség a Játékbiztosítása érdekében, kézbesítési vállalkozók, IT szolgáltatók, és számviteli tanácsadó,adótanácsadói és jogi tanácsadást nyújtó társaságok, mint adatfeldolgozók. Abbanaz esetben, ha a Résztvevő a Játékban győztes lesz, a feldolgozott személyesadatai a nyertes azonosításához és a díj elküldéséhez szükséges mértékbenkerülnek átadásra a BARRACUDA BS spol. s r.o., nyilvántartási száma: 49707418.A személyes adatok az EU-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

7.    A Résztvevők bármikor visszavonhatjákhozzájárulásukat a Rendező székhelyére címzett levélben vagy a privacy@effem.comcímre küldött e-mail üzenetben. Továbbá a Résztvevők gyakorolhatják az őketmegillető, a jelen szabályzat 9. pontjában rögzített jogokat. Amennyiben aRésztvevő jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban kétség merül fel, aRésztvevők felkereshetik a Rendezőt a jelen szabályzatban rögzített cím alatt,vagy felvehetik a kapcsolatot a contact@hu.mars.come-mailcímen. A fenti e-mailcímre a Résztvevők megküldhetik kifogásaikat,kérelmeiket, panaszaikat, illetve egyéb kérdéseiket a Rendező részére. Afelügyeleti jogkört a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággyakorolja, akihez a Játékos panasszal fordulhat (cím: 1125 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22/C., telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-maicíml:ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.    A részvétellel aRésztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rendező a promóciósanyagaiban ingyenesen felhasználja keresztnevüket, vezetéknevük kezdőbetűjét ésmegadott városukat bármilyen médiumban (ideértve az internetet is) a Játék,valamint a Rendező termékeinek és szolgáltatásainak a népszerűsítése érdekébe.

9.    A Résztvevők tudomásul veszik, hogyrendelkeznek az alkalmazandó jogszabályok által biztosított jogokkal, ígykülönösen tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésátlátható, joguk van a tájékoztatáshoz és a Személyes Adataikhoz valóhozzáféréshez, a Személyes Adataik helyesbítéséhez, valamint a helytelen SzemélyesAdatok zárolásához, továbbá a kezelés korlátozásához és a személyes adatoktörléséhez. A Résztvevőknek továbbá joguk van az adathordozhatósághoz és aSzemélyes Adatok tárolásának megszüntetéséhez. A résztvevők tiltakozhatnak azadatkezelés ellen. A Résztvevők nem lehetnek alanyai olyan, automatizáltadatkezelésen alapuló döntésnek, amely rájuk nézve joghatással vagy jelentősbefolyással bír.

 

VIII.        Panaszkezelés

1.    A Játékos a Játéklebonyolításával kapcsolatos panaszáról az alábbi elérhetőségeken keresztülegyeztethet:

Telefonszám: +36 80/296-811

E-mailes elérhetőség:contact@hu.mars.com

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09:00-17:00 között

2.     Ha e-mailen keresztül fordulhozzánk, panaszának leírása mellett kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét éstelefonszámát is. Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 naponbelül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozójavaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétőlszámított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

3.     A Játékról részletes információka kereskedelmi egységekben található promóciós eladáshelyi eszközökön (pl.:plakátokon, szórólapokon stb.) valamint a Játék Weboldalán is elérhetők.

4.     A Játékos jogosult a jelen ÁSZFalapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a sajátlakóhelye szerint illetékes, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellettműködő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő:Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax:+36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

5.     Amennyiben a panasz kezelésével aJátékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - azegyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következőlinken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

6.     A Rendező az esetleges fogyasztóijogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Rendezőta békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

IX.           Záró rendelkezések

1.     A Nyeremények pénzre történőátváltása és a Nyeremények cseréje nem lehetséges. Nem lehet továbbá jogieszközökkel kényszeríteni senkit a Játékban történő részvételre.

2.     A vonatkozó jogszabályok általmegengedett mértékig a Szervező, a Műszaki Adminisztrátor, a Rendező nemfelelnek semmilyen kárért, amely a Játékban való részvétellel, illetve a Játékonnyert Nyereményekkel összefüggésben következett be. A nyertes további követelésekkelnem fordulhat a Szervező, illetve a Rendező felé, és a jogos Nyereményekenkívül nem támaszthat további igényt.

3.     A Szervező, a Műszaki Adminisztrátor,illetve a Rendező nem felel a technikai nehézségekért, amelyek az elektronikus adatküldéssorán léphetnek fel.

4.    Minden érdekeltfél, aki részt kíván venni a Játékban, elfogadja a jelen Játékszabályzatrendelkezéseit, és feltétel nélkül betartja azokat.

5.    A Rendezőfenntartja a jogot, hogy előre nem látható és el nem hárítható ok bekövetkezteesetén a Játékot megváltoztassa, törölje, vagy módosítsa annak szabályait. Azilyen változtatásokat írásban, a www.nyerjnaponta.hu weboldalon közzétett számozott kiegészítések formájában kellmegadni. A Játékra már regisztrált Résztvevők tájékoztató e-mailt kapnak azesetleges változásokról.

6.    Amennyiben aRendezőnek, a Műszaki Adminisztrátornak, illetve a Szervezőnek megalapozottgyanúja merül fel azzal kapcsolatban, hogy valamely Résztvevő a tisztesség ésjóerkölcs követelményébe ütköző, vagy a Játék szabályaival más módonösszeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, vagy más személy segítette az adottRésztvevőt a Nyeremény megszerzésében, az adott Résztvevő a Játékból kizárható.

 

7.    Bármelyesetleges ellentmondás esetén, amely a jelen Játékszabályzat rendelkezése és apromóciós anyagokban, illetve a fogyasztók részére készült anyagokban közzétettvalamely rendelkezéssel kapcsolatban merül fel, a jelen Játékszabályzat szövegeaz irányadó.

 

8.    A jelen teljes Játékszabályzata Játék időtartama alatt és azt követően a Nyeremények kézbesítéséig megtekinthetőa Játék Weboldalán (www.nyerjnaponta.hu).

 

Prága, 2019.július 8.